Protokoll


Art: Styrelsemöte
Datum: 2017-03-13
Tid: 09:00 – 11:30
Plats: Föreningarnas hus, Örebro

Närvarande:
Ove Nilsson, ordförande
Roger Alexandersson
David Lindberg
Cecilia Ramstedt
Sandra Johansson, lämnade mötet 10:45

Adjungerade:
Charlotte Åkerlind, var sekreterare 10:45
Leif Stockhult
Agneta Elving

§141 Mötets öppnande
Ordförande Ove Nilsson hälsade alla varmt välkomna och öppnade möte.

§142 Godkännande av dagordning
Beslut:
att godkänna dagordningen med.

§143 Utse protokolljusterare.
Beslut:
- att välja Cecilia Ramstedt. .

§144 Föregående mötesprotokoll 2017-02-06
Beslut:
- vi godkänner protokollet.

§145 Ekonomi
a. Kassörens rapport
Kassarapporten har skickats ut.
Beslut:
att godkänna rapporten.

b. Övriga ekonomiska frågor
- Punktskrift på fram mars och söka ekonomiskt stöd
Diskuterade att ordna en punktskrift kurs. Roger ska vara gruppledare och vi planerar samarbeta med ABF. Roger ska kontakta ABF för samarbete.

Den 21 mars är det revetion.

Vi diskutera revetion. .

§146 Kansliet
Kansliet har fått ett förslag från brukarhuset angående plats för ombudsman. Förslagen är ett rum till på bottenvåning eller ett större rum.
Beslut:
att vi väljer det större rummet.

Kallelse till brukarhusets årsmöte den 28 mars
Beslut:
att Sandra Johansson går.

§147 Årsmötet
Handlingarna gicks igenom. Kallelsen skickas ut tillsammans med SYNvinkeln på fredag.

Pratade om uttalanden till årsmöte. Agneta kom med ett förslag att använda en debatt artikel från riks som underlag.

Roger tar på sig att skriva ett uttalande förslag.

Diskuterade kongressen.

§148 Lokalföreningarna
Sydnärke har sitt årsmöte måndag den 20 mars. De övriga har haft sina årsmöten med få justeringar i styrelserna.

§149 Rådet för funktionshinderfrågor RFF
Roger rapporterade från referensgruppsmötet den 9 mars. Frågan om resegaranti för färdtjänst kommer på nästa rådsmöte.

§150 Rapporter
- Slutrapport Gata för alla
Roger har försökt att nå US för att diskutera eventuellt samarbete. Han har ännu inte fått något napp, men jobbar vidare med frågan.

Cecilia har kontaktat Liv Andersson om ett eventuellt samarbeta kring ett konstprojekt som skulle landa i Open Art. De konstaterade att det var för sent att kunna få till något till 2017 års Open Art men intresse finns till att göra något till nästkommande Open Art.

David rapporterade från organisationsrådet. En del av dagen handlade om uppföljning av motioner från förra kongressen.

Agneta och Ove rapporterade om ett möte med SPSM som handlade om att slå ihop Birgittaskolan, Åseskolan samt Ekeskolan. Anteckningar från mötet kommer att skickas ut.

§151 Studier
Inga förslag till resecirkeln har kommit in. En ny uppmaning läggs in i mars nummer av SYNvinkeln.

§152 Inkomna skrivelser
Inbjudan från Synexpo om en hjälpmedelsvisning på Föreningarnas hus den 26 april klockan 13:00-17:00

En förfrågan om en kontakt med en synskadad med ögonsjukdomen Fucs dustrofi har kommit från Karin Sundbaum. Frågan läggs ut i SYNvinkeln

Inbjudan till infrastruktursdag den 17 mars

Inbjudan till arbetsgivarkonferens den 12 -14 maj.
Beslut:
att Ove Nilsson och Sandra Johansson åker.

Från riks har kommit riktlinjer för hederstecken för förtroendevalda.

§153 Åtgärdslista
Åtgärdslistan gicks igenom.
Se bifogad fil.

§154 Övriga frågor
Agneta rapporterade från förbundsstyrelsens möte. Bland annat håller de på att titta på förändring av ledarhundsverksamheten.

§155 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte måndag den 3 april klockan 9:00- 12:00 på föreningarnas hus..

§156 Mötes avslutning
Ordförande Ove Nilsson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat