Protokoll


Art: Styrelsemöte
Datum: 2017-01-09
Tid: 15:00 – 17:15
Plats: Brukarhuset, Mellringevägen 120 B Örebro

Närvarande:
Ove Nilsson, ordförande, anmält förhinder
Roger Alexandersson
David Lindberg
Cecilia Ramstedt, anmält för hinder
Sandra Johansson

Adjungerade:
Charlotte Åkerlind
Leif Stockhult
Agneta Elvling, förbundsstyrelsen

§111 Mötets öppnande.
Ordförande David Lindberg hälsade alla varmt välkomna och öppnade möte.

§112 Godkännande av dagordning
Beslut:
Att godkänna dagordningen.

§113 Utse protokolljusterare.
Beslut:
- att välja Roger Alexandersson.

§114 Föregående mötesprotokoll 2016-12-12
Beslut:
- vi godkänner protokollet med justeringar.

§115 Ekonomi
a. Kassörens rapport
Kassarapporten rapporterades muntligt. Kommer att skickas ut.
Beslut:
att godkänna rapporten.

b. Övriga ekonomiska frågor
- Funktionärsutbildning i ekonomi
En funktionärs utbildning i ekonomi.
Beslut:
att Charlotte Åkerlind och David Lindberg åker på utbildningen.

§116 Kansliet
Roger Alexandersson har börjat sin 50 % praktik måndag den 9 januari på kansliet.

§117 Lokalföreningarna
Bergslagen har årsmöte torsdag den 23 februari.
Karlskoga har troligen årsmöte söndag den 26 februari.

§118 Rådet för funktionshinderfrågor RFF
David Lindberg gav information från funktionärshinderfrågor möte, RFF. Protokollet har skickats ut till styrelsen.

Diskuterade hur bemötande på olika vårdcentraler, färdtjänst och andra ställen har blivit sämre. Bör arbeta med att förbättra attityden och bemötande på dessa platser.

§119 Rapporter
Rapporterade om jul tallrik på slottet. Kom 50 personer.

§120 Studier
Diskuterade att Margareta Rydemalm ska bjudas in till vartanat styrelsemöten och berätta om punkten studier. Berätta vad som sker inom studier.

§121 Inkomna skrivelser
Inget nytt.

§122 Åtgärdslista
- Aktivitet för nya medlemmar (Roger)
- Rådslag om verksamhetsinriktning den 10 janurai (styrelsen)
- Informationsdag Ny teknik Roger återkommer med datum (Roger)
- Studiecirkel smarta telefoner, paddor tidig vår (Roger)
- Information till invandrare den 23 februari
- Information/utbildning av podd radio den 23 mars (Ove)
- Årsmöte den 8 april (styrelsen)
- Besök kommuner/bibliotek den 21-22 april. 5-6 maj och12-13 maj
- Styrelse/studieombudskonferens med lokalföreningarna den 19-20 maj (styrelsen)
- Sommarresa den 20 juni
- Vita Käppens dag den 15 oktober
- Kongress Malmö den 26-29 oktober
- Nysynskadade i mars
- Träff för familjer med synskadade barn i vår

§123 Övriga frågor
Agneta Elving gav information från förbundsstyrelsen.

§124 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte måndag den 6 februari klockan 15:00

§125 Mötets avslutning
Ordförande David Lindberg tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Justeras: Justeras:

__________________________________________________________
David Lindberge Roger Alexandersson
Ordförande Ledamot

Vid protokollet:

____________________
Sandra Johansson
Sekreterare