Protokoll


Art: Årsmöte
Datum: 25 april 2024
Tid: 17:15-20:25
Plats: Scandic Grand hotel, Fabriksgatan 21–23, Örebro

 

Årsmötet inleddes med en lättare middag. Klockan 17:15 startade årsmötesförhandlingarna.

§ Årsmötets ordförande Ali Reza Ghanbar Alipour tog över ordförandeskapet från SRF Örebro läns ordförande Dan Wakman vid § 6 Rapporter.

§ 1             Mötets öppnande - minnesstund

Ordförande Dan Wakman öppnade mötet och hälsade alla välkomna. En tyst minut hölls för att hedra de medlemmar som gått bort det senaste året

§ 2             Medlemsupprop och fastställande av

                  röstlängd

Verksamhetsstöd/utvecklare Charlotte Åkerlind ropade upp de närvarande. Totalt deltog 26 personer på årsmötet varav 21 var röstberättigade, 4 var från styrelsen,1 stödjande och 4 övriga.

Årsmötet fastställde röstlängden till 21.

§ 3             Årsmötets stadgeenliga utlysande

Årsmötet fastställde att kallelsen som skickats ut varit i enlighet med stadgarna.

§ 4             Fastställande av föredragningslista

Anders Eng föreslår att lägga till Övriga frågor som ny punkt till § 18.

§ 5             Val av presidium

a)                              Ordförande

Årsmötet beslutade:

-        att välja Alireza Ghanbar Alipour ( Andra vice ordförande i Förbundsstyrelsen och kontaktperson för SRF Örebro län.

b)                              Vice ordförande

Årsmötet beslutade:
-        att välja Dan Wakman.

c)                              Sekreterare. (Anmäles av styrelsen)

Årsmötet beslutade:
-        att välja Sandra Johansson.

d)                              Två justerare att justera dagens protokoll

Årsmötet beslutade:
-        att välja Kristina Johansson och Cecilia Ramstedt.

e)                              Tre rösträknare och en valförrättare

Årsmötet beslutade:
-        att välja Charlotte Åkerlind, Margareta Rydemalm och Märit Östlund som rösträknare.
-        att välja Charlotte Åkerlind som valförrättare.

f)                                Referent

Årsmötet beslutade:
-        att välja Roger Alexandersson.

§ 6             Rapporter

a)                              Från styrelsen

Dan Wakman sammanfattade verksamhetsåret 2023 genom att nämna några aktiviteter. Den största aktiviteten var 100-årsjubileet lördag den 9 september på Örebro slott. Varit runt och visat upp vår förening i olika sammanhang som tillexempel träff med politiker, medlemsveckan och haft bord på USÖ.

Vi har ställt in arbetsmarknadsträff, höstmöte och träff för äldre på grund av för få anmälda.  

Ombudsman Roger Alexandersson har försökt föra fram våra frågor i de kommunala tillgänglighetsråden i vårat län. 

Årsmötet beslutade:
-        att godkänna rapporten.

b)                              Från lokalföreningarna

 

Bergslagen:  

Ordförande Chivan Omar rapporterade att de alltid haft målsättning att vara aktiv i alla lokalföreningar.

De har gjort tillgänglighets vandring i Kopparberg.

När de arrangerar sina aktiviteter är det många gånger få anmälda. Ett år med lite motgångar men strävar efter det ska bli bättre

Karlskoga/Degerfors

Ordförande Kristina Johansson rapporterade de haft regelbundna styrelsemöten och aktiviteter. De har mest haft sociala och medlemsvård aktiviteter. Varit på olika mässor och presenterat sin förening. De har inte behövt ställa in någon aktivitet.

Sydnärke

Ledamot Martin Östlund rapporterade att de samlat medlemmarna på en träff på restaurang Aramis. Kumla kommun har åtgärdat synpunkter som föreningen har kommit med.

Örebro kommun

Ordförande Sandra Johansson rapporterade att man bland annat deltog på invigningen av MR-dagarna på Kulturkvarteret den 24 oktober. Temat för MR-dagarna var ”Vem kämpar för dina och mina rättigheter”. Cecilia Ramstedt berättade om en heldag med hälsotema den 12 maj och lördag den 28 oktober var det syntolkad vandring RUNT de lysande skallarna vid slottet, och besök på Örebro konsthall på söndagen.

Syn tolk vid båda tillfällena var Lotta Lagerman.

Årsmötet beslutade:
-        att godkänna rapporterna.

c)                              Stiftelsen

Anders Eng rapporterade att förra året gick ekonomin bättre för stiftelsen. Största avkastningen går till distriktet. Det var få som gjorde ansökningar. 

Ove Nilsson gav exempel på vad man kan söka pengar för och att det kan man göra var tredje år.

Cecilia fråga när är sista tillfället ansöka. De har möte för ansökningar för detta i juni. Och behöver man hjälp med att få ansökningsblanketter kan man kontakta kansliet.

§ 7             Styrelsens redovisningshandlingar

a)                              Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen har alla haft möjlighet att läsa.

Årsmötet beslutade:
-        att godkänna verksamhetsberättelsen för 2023 och lägga den till handlingarna.

b)                              Årsredovisning

Charlotte Åkerlind redovisade den ekonomiska årsrapporten.

Årsmötet beslutade:
-        att fastställa resultaträkningen för år 2023.

c)                              Revisorernas berättelse:

Charlotte Åkerlind föredrog revisorernas berättelse. Med detta underlag föreslår revisorerna ansvarsfrihet för styrelsen för år 2023.

Årsmötet beslutade:
-        att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

d)                              Fastställande av balansräkning

Charlotte Åkerlind redovisade balansräkningen.

 Årsmötet beslutade:
-        att fastställa balansräkningen för år 2023­­­­­.

e)                              Beslut om 2023 års ekonomiska resultat

Årsmötet beslutade:
-            att årets resultat om – 8014 kronor belastar det egna kapitalet.
-            att överskottet övergår i ny räkning i det mesta kapitalet.

§ 8             Ansvarsfrihet för distriktets styrelse

Årsmötet beslutade:
-         att bevilja ansvarsfrihet för distriktets styrelse för år 2022.

Nu har en röstberättigad lämnat årsmötet samt en stödjande. Vi redigerar årsmötets röstlängd. 

§ 9             Fråga om antal ledamöter i styrelsen.       

Valberedningen la fram ett förslag på sju ledamöter i styrelsen.

Årsmötet beslutade:
-        att styrelsen skall bestå av 7 ledamöter inklusive ordförande.

§ 10           Ersättningar

a)                            Till styrelsen

Styrelsen vill att deras arvode ska vara oförändrat på 42 000 kronor som ska fördelas inom sig.

Årsmötet beslutade:
-        att bifalla förslaget.

b)                            Till revisorerna

Årsmötet beslutade:
-        att arvode till förtroendevalda revisorer uppgår till 999 kronor.

c)                            Till valberedningen

Årsmötet beslutade:
-        att ledamöter i valberedningen får ett arvode på 999 kronor vardera.

d)                            Reseersättning

Årsmötet beslutade:
-        att reseersättningen blir oförändrad dvs färdtjänstresan betald eller om man kör med egen bil 25 kronor/mil.

§ 11           Val.

a)                            Ordförande på ett år

Valberedningen föreslog Dan Wakman.

Årsmötet beslutade:
-        att välja Dan Wakman, omval.

b)                            3 styrelseledamöter på två år

Valberedningen föreslog Anders Eng, Agneta Elfving och Kaj Marjera, omval, till styrelseledamöter på 2 år.

Årsmötet beslutade
-        att välja Anders Eng, Agneta Elfving och Kaj Marjeta på två år.

c)                            Valberedning

Förslag: Ove Nilsson, Margareta Rydemalm och Martin Östlund.

Årsmötet beslutade:
-        att välja Ove Nilsson, Margareta Rydemalm och Martin Östlund.
-        att välja Ove Nilsson som samankallande.

d)                            Två revisorer plus ersättare (1 auktoriserad revisor, 1 lekmannarevisor).

Förslag: Margareta Rydemalm som ordinarie och Britt-Marie Kret som ersättare.  Styrelsen vill att vi ska skjuta på beslut om val av auktoriserad revisor till efter höstens medlemsmöte.

Årsmötet beslutade:
-        att välja Margareta Rydemalm, omval som ordinarie revisor och Britt-Marie Kret, omval som ersättare.
-        att vi skjuter på val av auktoriserad revisor och låter styrelsen tillsammans med valberedningen kommer med ett förslag.

e)                            Representant till ABF

Förslag Margareta Rydemalm.

Årsmötet beslutade:
-        att välja Margareta Rydemalm, omval  som ombud för ABF.

f)                              3 ordinarie ombud till kongressen samt tre ersättare.

Valberedningens förslag är som ordinarie Dan Wakman, Sandra Johansson och Anna-Lena Rosenqvist. Ersättare Chivan Omar, Monica Lindqvist Eriksson och Cecilia Ramstedt.

Årsmötet beslutade:
-        att välja Dan Wakman, Sandra och Johansson och Anna-Lena Rosenqvist som ordinarie.
-        att välja Chivan Omar, Monica Lindqvist Eriksson och Cecilia Ramstedt som ersättare.

Nu har en röstberättigad lämnat lokalen. Redigerar röstlängden.

§ 12           Motioner

a)   Cecilia Ramstedt: Beställning av syntolkning

Beskrivning:

Vi är många som har god nytta av syntolkning i olika sammanhang. I vår region på Fellingsbro folkhögskola finns den enda Syntolkutbildningen i hela Norden. 

När Region Örebro behöver spara på utgifterna riskerar Syntolkutbildningen att få neddragningar i budgeten. 

Vi behöver efterfråga syntolkning både i kulturella sammanhang och även på offentliga möten och evenemang. Det borde vara lika självklart som teckentolkning. 

Om inte vi efterfrågar syntolkning så blir det ingen syntolkning. 

SRF Örebro län behöver också prioritera att ordna syntolkning eller beskrivande visningar av utbildade personer vid alla visuella evenemang, som t ex utställningar och utflykter där medlemmarna bjuds in.  

Vi behöver också uppmuntra våra synskadade vänner att gå på syntolkade evenemang. Vi kan även lyfta frågan i hela Sverige på SRFs kongressgenom en påminnelse om att efterfråga, utveckla och bevaka syntolkning från riksförbundet. 

Motionären yrkar: 
-        att distriktet arbetar för att det ska finnas utbildade syntolkar på större evenemang där medlemmar bjuds i.  
-        att distriktet skriver en motion till kongressen om att riksförbundet bevakar så att syntolkningsutbildningen på Fellingsbro Folkhögskola blir kvar. 

Styrelsen gav sin motivering. Och motiverar att den redan är besvarad.

Cecilia Ramstedt gav muntlig presenterade och förklarade vad hennes motion menade. Styrelsen yrkar bifall på motionen.

Årsmötet beslutade:
-         att bifalla motionen.

b)   Cecilia Ramstedt: Syntolkning

Beskrivning:

Vi är många som har god nytta av syntolkning i olika sammanhang. 

I vår region på Fellingsbro folkhögskola finns den enda Syntolkutbildningen i hela Norden. 

När Region Örebro behöver spara på utgifterna riskerar Syntolkutbildningen att få neddragningar i budgeten. 

Vi behöver efterfråga syntolkning både i kulturella sammanhang och även på offentliga möten och evenemang. Det borde vara lika självklart som teckentolkning. 

Om inte vi efterfrågar syntolkning så blir det ingen syntolkning. 

SRF Örebro län behöver också prioritera att ordna syntolkning eller beskrivande visningar av utbildade personer vid alla visuella evenemang, som t ex utställningar och utflykter där medlemmarna bjuds in.  

Vi behöver också uppmuntra våra synskadade vänner att gå på syntolkade evenemang. 

Vi kan även lyfta frågan i hela Sverige på SRFs kongress genom en påminnelse om att efterfråga, utveckla och bevaka syntolkning från riksförbundet. 

 Motionären yrkar: 
-        att distriktet arbetar för att det ska finnas utbildade syntolkar på större evenemang där medlemmar bjuds i.  
-        att distriktet skriver en motion till kongressen om att riksförbundet bevakar så att syntolkningsutbildningen på Fellingsbro Folkhögskola blir kvar. 

Styrelsen anser att syntolkning borde vara lika självklart som teckentolkning. 

Vi anser att kostnaden för syntolk inte ska belasta föreningen eller de evenemang som föreningen anordnar. 

 Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet besluta: 
-        att motionen anses besvarad. 

Cecilia Ramstedt presenterade sin motion. Styrelsen yrkar bifall på motionen.

Årsmötet beslutade:
-        att bifalla motionen

c)    Cecilia Ramstedt: Ersättning till övriga funktionärer

Beskrivning:

I valberedning, som revisorer och studieorganisatör och för andra funktionärer i föreningen. 

Styrelsen brukar få en ersättning för sitt uppdrag som regleras av beslut på årsmötet, men andra viktiga uppdrag är inte alltid lika tydligt reglerade. 

Vi anser att dom borde vara det. 

Valberedning, revisorer och studieorganisatör har viktiga funktioner för föreningen. Dom borde därför räknas som likvärdiga uppdrag och ha en enhetlig ersättning. 

Vi behöver även reglera ersättningar till andra funktionärer i föreningen. Med ”andra funktionärer” menar vi personer som hjälper till att genomföra aktiviteter som t ex ledare för aktiviteter, hjälp att fixa fika eller ledsagare för gruppen. 

Det finns möjligheter att hitta personer som vill ledsaga i gruppen vid våra aktiviteter och vi märker att det ibland behövs för allas trivsel och trygghet att delta. 

Ersättning ska inte betalas till ledsagare som får betalt av någon annan (motsvarande lön), eller endast ledsagar en person, utan bara de ledsagare som kommit överens med föreningen om att vara gruppledsagare.  

Föreningen bör även ersätta utlägg för t ex resor till och från aktiviteterna för denna hjälpsamma grupp. 

Det ska gå bra att tacka nej till arvode/ ersättning för den som vill det. 

                      Motionären yrkar:  

-        att ”andra funktionärer” kan få ersättning vid deltagande i arbetsgrupper samt ledare för att genomföra våra aktiviteter och vid gruppledsagning.  

Anna-Lena läste upp styrelsens motivering. Om ersättning funktionärer.

Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet att besluta:
-        att valberedningen får i uppdrag att arbeta fram ett förslag på arvoden för ”andra funktionärer” som ska presenteras på halvårsmötet.
-        att frågan om ledsagning anses som besvarad.

Cecilia godkänner första att satsen men inte den andra.

Hon tycker det är en ganska känslig fråga på grund av att det finns många som inte har någon ledsagare att fråga. Hon tycker vi ska yrka på att försöka arbeta för att försöka ordna en ledsagar pol.

Anna-Lena säger att Charlotte brukar nästan jämt vara med på våra aktiviteter samt att anhöriga brukar hjälpa till vid behov av ledsagning.

Styrelsens förslag är yrkanden alternativt avslag.
-        att styrelsen jämkar sig på första att sats.
-        att vi fattar beslut på halvårsmötet.

Årsmötet beslutar:
-        att bifalla första att sats och att vi fattar beslut på att sats två vid halvårsmöte. .

d)   Cecilia Ramstedt: Psykolog/kurator på syncentralen

Beskrivning:

SRF Örebro län behöver arbeta för att synskadade ska kunna få stöd av behandlande psykolog eller kurator genom Syncentralen. 

Väntetiderna inom den psykosociala vården är långa och det behövs särskild kompetens hos behandlare för att hantera dom prövningar en synnedsättning kan medföra i en persons tillvaro. 

Det behövs även möjlighet att kunna få hjälp med ansökningar om fondmedel och annat liknande. 

Frågorna behöver prioriteras i Syncentralens brukarråd och genom politisk påverkan. 

 Motionären yrkar: 
-        att brukarrådet arbetar vidare för att få en behandlande psykolog/kurator med särskild kompetens för synnedsättning knuten till syncentralens verksamhet.  
-        att brukarrådet arbetar vidare för att få hjälpen att söka fonder utanför region Örebro län.  
-        att brukarrådet arbetar för att syncentralen ska ha kunskap i vilka fonder som synskadade kan söka medel ifrån.  

Styrelsen håller med motionären i sak. Det finns kurator på syncentralen men där är väntetiden lång. Behöver man mer hjälp hänvisas man till primärvården där kötiderna också är långa. 

Brukarrådet påtalar redan att den psykiska ohälsan ökar bland våra medlemmar och att kötiderna behöver kortas. 

Den information vi får från Syncentralen är att man kan få hjälp med vissa ansökningar mot en kostnad på ca 400 kronor. 

 Distriktstyrelsen föreslår årsmötet besluta: 
-        att motionen anses besvarad. 

Cecilia Ramstedt presenterade sin motion.

Cecilia tycker detta är en mycket viktig fråga. Hon la stor vikt på att hjälpa personer som är i stort behov av stöd.

Cecilia yrkade bifall på alla att-satserna i motionen.

        Årsmötet beslutar:
-        att bifalla motionen.

§ 13           Förslag från styrelsen

Medlem i Funktionsrätt

Förra året beslutades det på årsmötet att återremittera frågan om medlemskap i funktionsrätt till styrelsen för vidare beredning inför detta årsmöte.

Styrelsen har diskuterat frågan men inte fattat något beslut till årsmötet diskuterade hur vi ska behandla denna fråga idag.  

Bestämdes att hålla röstning där ja var att inte gå med och nej var att gå med.

Beslut:
-        att tio sa ja, sex sa nej och fem avstod.

Då blev det votering.  

Vill ni ha medlemskap i Funktionsrätt.

Beslut:
Nio sa nej, sex sa ja och sex avstod.

Årsmötet beslutade: 
-        att inte gå med i Funktionsrätt.

Anders Eng reserverar sig mot beslutet att avstå från Funktionsrätt.

§ 14           Uttalanden

Roger Alexandersson sammanfattade uttalanden han skrivit.  

Det första uttalandet är ”Nej till höjd egenavgift för färdtjänst”. Uttalandet är att vi inte vill gå med på höjning av färdtjänst som planeras införas februari 2025.  

Det andra uttalandet är ”Region Örebro län en stjälpande hand”. Där vi vill de ska förbättra för det finns mycket kvar att göra i det digitala utanförskapet.  

Kompetensförsörjningen är också viktig. Personal med rätt kompetens saknas bland annat på syncentralen. Region Örebro säljer ut vård och vi vill att de ska prioritera de långa vårdköerna i exempelvis ögonvården först. 

Årsmötet beslutade:
-        att ställa sig bakom uttalandet.

§ 15           Riktlinjer för verksamheten

                  och kommande verksamhet 2024–2025

a)                         Distriktets Styrelsen för

Årsmötet beslutade:
-        att fastställa verksamhetsplanen.

§ 16           Fastställande av budget 2024

Charlotte Åkerlind läste upp budgetförslaget för 2024.

                  Årsmötet beslutade:
-        att anta budgeten för 2024.

§ 17           Medlemsavgift från lokalföreningarna,

Förslag 60 kronor för både synskadade och stödjande medlemmar.

Årsmötet beslutade:
-        att fastställa medlemsavgiften för 2024 på 50 kronor för både synskadade och stödjande medlemmar.

§ 18           Övriga frågor

Cecilia Ramstedt gav information om att SRF Örebro kommun inlett ett samarbete med Örebro Riksteaterförening om syntolkade teaterföreställningar. Och det första tillfället är med ”Frans” den 4 maj.

§ 19           Avslutning

Mötesordförande Ali Reza Ghanbar Alipour lämnade över ordförandeskapet tillbaka till ordförande Dan Wakman, som tackade för förtroendet. Han tackade även alla närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Dan Wakman tackade Ali resa extra.