Protokoll


Art: Årsmöte

Tid: lördag den 23 april 2022 klockan 12.00 – 15.40

Plats: Scandic Grand Hotell, Fabriksgatan i Örebro.

1 till § 5 genomfördes före lunchpaus som var mellan 12.15 och 13.15. Därefter återtogs årsmötesförhandlingarna.
1 Mötets öppnande – minnestund
Ordförande Ove Nilsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. De medlemmar som avlidit under 2021 hedrades med en tyst minut.

2 Medlemsupprop och fastställande av röstlängd
Namnupprop genomfördes. På årsmötet deltog 14 röstberättigade medlemmar. 5st från distriktsstyrelsen, 1st ledsagare.  Det var inga stödjande medlemmar som deltog på årsmötet.

3 Årsmötets stadgeenliga utlysande
Årsmötet fastställde att kallelsen till mötet varit i enlighet med stadgarna.

4 Fastställande av föredragningslista
Årsmötet fastställde föredragningslistan som varit utsänd med kallelsen till årsmötet.

5 Val av presidium
Ordförande
Årsmötet beslutade:                                                                           

- att välja Roger Alexanderson, ombudsman SRF Örebro län.

b) Vice ordförande
Årsmötet beslutade:                                                               

- att välja Kristina Johansson.

c) Sekreterare    
Årsmötet beslutade:                                                                    

- att välja Anders Eng.

d) Två justerare att justera årsmötets protokoll
Årsmötet beslutade:                                                                

- att välja Moa Kumlin och Fredrik Sterner.   

e) En rösträknare och en valförrättare
Årsmötet beslutade:                                                               

- att välja Sandra Johansson och Cecilia Ramstedt.

f) Referent
Årsmötet beslutade:                                                                        

att välja Anders Eng.
6 Rapporter
Styrelsen
Ove Nilsson tog upp om den digitala tekniken. Det är viktigt att så många synskadade lär sig använda digitala verktyg. Det finns kurser på Fristads Folkhögskola som man kan anmäla sig till. Ove håller i projekt som heter ”möte i mörker” vars syfte är bjuda allmänheten och politiker på mörkertillställning som tar synskadades situation. Första mötet på måndag den 25 april. Alla är välkomna.   

Anders Eng berättade att på senaste RFF mötet togs vår

Skrivelse upp om tillgängligheten på USÖ. Skrivelsen skall tas upp i Regionstyrelsen.

Dan Wakman rapporterade att området i Ånnaboda skall göras mer tillgängligt för funktionshindrade. Man är bara i uppstartsfasen.

Från lokalföreningarna
SRF Örebro kommun: Nya gruppen har börjat komma igång med sin verksamhet. Den 20 maj blir den en informationsdag med medverkan från Riksförbundet och IRIS hjälpmedel. Onsdag den 27 april kommer Håkan Henriksson från Arkivcentrum till Föreningarnas hus.

SRF Bergslagen: I år skall man försöka ha verksamhet i fler Bergslagskommuner än Lindesberg. Den 21 april hade man träff i Kopparberg. 

SRF Karlskoga: Man har kommit igång med medlemsmöten. Den 21 maj blir det föreningsdag i Karlskoga

SRF Sydnärke: På årsmötet valdes en styrelse på tre personer. Man ska försöka komma igång med verksamhet.  

c) Från Synskadades Stiftelse Örebro län.
Agneta Elfving rapporterade från stiftelsen. Under 2021 fick SRF Örebro län 150 tusen kronor i bidrag. 60 tusen till understöd till privata personer. Under 2021 övertog Stiftelsen arbetsnämndens tillgångar. Till sommarresan och julmiddag har arbetsnämnden bidragit med pengar till.

7 Styrelsens redovisningshandlingar
Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelsen lästes upp av mötessekreteraren rubrikvis.  
Årsmötet beslutade:                                                               

att fastställa verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna.
b) Ekonomisk berättelse
  Årsmötet beslutade:

att fastställa resultaträkningen för år 2021
Fastställande av balansräkning för år 2021
Balansräkning lästes upp i grova drag av Margareta Rydemalm

Årsmötet beslutade:                                                               

att fastställa balansräkningen för 2021.
8 Revisorernas berättelse
Margareta Rydemalm föredrog den korta versionen av revisorernas berättelse.

Årsmötet beslutade:                                                                        

att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.
9 Ansvarsfrihet för distriktets styrelse
Årsmötet beslutade:                                                                   

att bevilja ansvarsfrihet för distriktets styrelse för 2021.
10 Frågan om antal ledamöter i styrelsen
Förslag att styrelsen skall vara 7 ledamöter.                        

Årsmötet beslutade:                                                             

att styrelsen består av 7 ledamöter.
11 Ersättningar
Till styrelsen
Ordförande 7tkr, arbetsledare 6tkr, vice ordf. 4tkr, sekr. 4tkr Ledamöter (4st) 3.5tkr, summa 35tkr.ABF-ombud 2tkr, valberedningen 1tkr/styck, revisor 1tkr.  Alla ledamöter får varsitt ansvarsområde. För att erhålla arvoden måste man vara närvarande 75% av mötena samt 90% av tiden. Alla som betalar mer än 40kr enkel resa får tillbaka mellanskillnaden i december när arvoden betalas ut.    

Årsmötet beslutade:                                                                      

att arvoden till styrelsen blir oförändrad.
Till revisorerna
Årsmötet beslutade:                                                                  

att arvodet till förtroendevald revisor blir 1000 kronor.
Till Valberedningen
Årsmötet beslutade:                                                              

att varje ledamot i valberedningen får ett arvode på 1000 kronor
Till ombud ABF
Årsmötet beslutade:                                                                      

att ombudet till ABF får ett arvode på 2000 kronor
Reseersättning
Årsmötet beslutade:                                                              

att reseersättning blir med billigaste färdsätt och vid egen bil följs de statliga normerna d.v.s. 18.50 per mil.
12 Val
Ordförande på ett år Årsmötet beslutade:                                                                     
- att välja Dan Wakman (nyval)                                    

Tre styrelseledamöter på tvår år                                
 Årsmötet beslutade:                                                                                                                    - att välja Anders Eng omval), Agneta Elfving (nyval), Kaj Marjeta (nyval).

c) Fyllnadsval en styrelseledamot på ett år
Årsmötet beslutade:                                                             

- att välja Alexander Polackahano (nyval)

d) Valberedning                                                                             
Årsmötet beslutade                                                                               att välja Ove Nilsson (sammankallande), Fredrik Sterner, samt styrelsen utser en tredje person                                                                                                                                                                                              

e) Två revisorer plus ersättare
Årsmötet beslutade:  

- att välja PwC revisionsbyrå (Maria Hedlund) som auktoriserad revisor.                                                                                                       - att välja Margareta Rydemalm som förtroendevald revisor.                - att välja Britt-Marie Kret som ersättare.

f) Representant ABF
Årsmötet beslutade:                                                             

- att välja Margareta Rydemalm som ombud för ABF.                                                           

g) Fem ledamöter och fem ersättare till Brukarrådet 2023 -2026                                                             Årsmötet beslutade:                                                              
- att välja som ledamöter: Agneta Elfving (omval), Ove Nilsson (omval), Erik Johansson omval), Dan Wakman (nyval), Birgitta Karlsson (nyval).

- att välja som ersättare: Margareta Rydemalm (omval), Sandra Johansson (omval), Kristina Svalinder (omval) Chivan Omar (nyval), Moa Kumlin (nyval).      

h) En ledamot och två ersättare till RFF 2023 - 2026 Årsmötet beslutade:
- att välja Anders Eng som ombud och Agneta Elfving och Ove Nilsson som ersättare.

i) Ett ombud och en ersättare till organisationsrådet för ett år
Årsmötet beslutade:                                                                     

att välja Dan Wakman som ombud, och Anders Eng som ersättare.
13 Motioner
Anders Eng hade lämnat in motion om att SRF Örebro län skall ansöka om medlemskap i Funktionsrätt Örebro län.   Han motiverade varför vi bör söka medlemskap. I styrelsens svar till motionen vill man skjuta frågan till nästa årsmöte. Motionären ansåg det okej att skjuta på frågan. Då får vi möjlighet att vid höstmötet eller nästa årsmöte bjuda in någon SRFare som är aktiva i Funktionsrätt. Sex SRF-distrikt är medlemmar i Funktionsrätt.

Årsmötet beslutade:                                                               

att bordlägga frågan till nästa årsmöte.
14 Uttalanden
Roger Alexanderson läste upp ett förslag till uttalande med titeln ”Höj kvalitén på rehabiliteringen för synskadade.”

Årsmötet beslutade:                                                              

att ställa sig bakom uttalandet.
15 Riktlinjer för verksamhet och kommande verksamhet
Verksamhetsplan 2022-2023
Mötesordföranden läste upp det reviderade förslaget till verksamhetsplan. Cecilia Ramstedt tog upp om vikten av kultur, hon ansåg kultur bör få ett eget avsnitt i verksamhetsplanen. 

Årsmötet beslutade:

att fastställa verksamhetsplan med tillägget att kultur får ett eget avsnitt i verksamhetsplanen.
Vita käppens dag 2022
Bo Larsson föreslog att Vita käppens dag ska anordnas av Sydnärke.                                                       

Årsmötet beslutade;

i enlighet med förslaget.
16 Fastställande av budget 2022 samt budgetförslag 2023
Budget 2022 samt budgetförslag 2023 var utsänt till mötesdeltagarna. Dessa förslag blev inte upplästa.

Fredrik Sterner ansåg att distriktet ska ansöka om pengar från Filminstitutet. Syntolkar finns, så fler filmer bör syntolkas.    

Årsmötet beslutade:                                                                        

att fastställa budget 2022 samt budgetförslag 2023.
17 Medlemsavgift från lokalföreningarna
Förslag 50 kronor för både synskadade och stödjande.        

Årsmötet beslutade:

att medlemsavgiften för 2023 blir 50 kronor för både synskadade och stödjande medlemmar.
18 Stadgar
Efter varje kongress revideras våra stadgar vanligtvis på några ställen, så även efter kongressen 2021. Distriktet anpassar våra stadgar efter kongressbesluten.

Chivan Omar ville se att det könsneutrala ordet hen skall skrivas in i våra stadgar.

Årsmötet beslutade:                                                              

att fastställa distriktets stadgar med tillägget av ordet hen.
19 Avslutning
Den nyvalda ordföranden Dan Wakman tackade för förtroendet att bli vald till ordförande. Den avgående ordföranden Ove Nilsson blev avtackad med blommor och presentkort. De avgående ledamöterna i valberedningen Kristina Johansson och Margareta Rydemalm avtackades med blommor. Efter årsmötet blev musik och berättelser om tilldragelser i Sofia Thoresdotters liv