Protokoll


Art: Årsmöte

Datum :Lördag den 8 april 2017

Tid: Kl. 13:00 – 16:15

 Plats:          Åkerby Herrgård, Nora

  Närvarande: 33 personer

 

 § 1              Mötets öppnande – minnesstund.

Ordförande Ove Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat varefter en tyst minut för de avlidna medlemmarna hölls.

 § 2              Ombudsupprop och fastställande av röstlängd.

Namnupprop genomfördes. Deltog gjorde 25 synskadade medlemmar samt 3 från distriktsstyrelsen, 5 stödjande medlemmar och 1 övrig. Röstlängden fastställdes till 28 personer.

 § 3              Årsmötets stadgeenliga utlysande.

Årsmötet fastställde att kallelsen till mötet skett i enlighet med stadgarna.

 § 4              Fastställande av föredragningslista.

Föredragningslistan som varit utsänd med kallelsen godkändes.

 § 5              Val av presidium

a.  Ordförande

Till ordförande för årsmötet beslutades:

-    att välja Kristina Johansson, SRF Karlskoga Degerfors till ordförande för årsmötet.

b.  Vice ordförande

Till vice ordförande för årsmötet beslutades:

-    att välja Ove Nilsson till vice ordförande.

c.   Sekreterare

Till sekreterare för årsmötet beslutades:

-    att välja Roger Alexanderson som sekreterare.

d.  Två justerare till dagens protokoll

Till att justera årsmötes protokoll beslutades:

-    att välja Leif Stockhult och Ylva Lövgren till justerare.

e.  Tre rösträknare och en valförrättare

Till rösträknare och valförrättare beslutades:

-    att väja till Monica Svensson, Lotta Bjernerheim och Charlotte Åkerlind till rösträknare

-    att välja Charlotte Åkerlind till valförrättare

f.   Referent

Till referent för dagens möte beslutades:

-    att välja Roger Alexanderson till referent för mötet.

§ 6              Rapporter

a.  Från styrelsen

Ove Nilsson rapporterade från styrelsen. SRF Örebro län kommer att anställa Roger Alexanderson som ombudsman.

Årsmötet beslutade:

-    Att lägga rapporten till handlingarna.

b.  Från lokalföreningarna

Från SRF Bergslagen rapporterar Irene Broström. Föreningen har medlemsmöten en gång i månaden med olika sociala inslag. Ingegerd Helander informerade om kulturcirkeln.

 Från SRF Sydnärke rapporterarÅke Minsberg. 

Man har fått en ny ordförande Bo Larsson.

Man fortsätter med sociala träffar i Kumla och Hallsberg med få deltagare.

Från SRF Karlskoga Degerfors rapporterade Kristina Johansson. Föreningen har sociala träffar två gånger varje månad samt studiecirklar och en yngre grupp.

 Från SRF Örebro kommun rapporterade Roger Alexandersson. Man fortsätter den sociala verksamheten med Öppet hus.

Från NYA-gruppen rapporterade Dan Wakman.  Man har sett att deltagarantalet har ökat när det har varit olika slags föreläsningar.

 § 7              Styrelsens redovisningshandlingar

a.  Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen lästes upp rubriks vis samt hela slutordet.

Ett önskemål framfördes att medlemsantalet skulle föras in i verksamhetsberättelsen.

Årsmötet beslutade:

-    att fastställa verksamhetsberättelsen med tillägget samt därefter lägga den till handlingarna.

 b.  Ekonomisk berättelse

Den ekonomiska berättelsen redovisades.
Årsmötet beslutade:

-    Att fastställa resultaträkningen för år 2016.

 c.   Balansräkningen.

Balansräkningen redovisades.
Årsmötet beslutade:

-    Att fastställa balansräkningen för år 2016.

 § 8              Revisorernas berättelse

Charlotte Åkerlind föredrog revisonernas berättelse. Årsmötet beslutade:

-    att godkänna och lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§ 9              Ansvarsfrihet för distriktets styrelse

                   Årsmötet beslutade:

-    att bevilja ansvarsfrihet för distriktets styrelse för 2016.

§ 10            Fråga om antal ledamöter i styrelsen

Ett förslag fanns som gick ut på att styrelsen skulle bestå av 5 ledamöter men att man även väljer några som går med vid sidan om för att lära sig styrelsearbetet.

Årsmötet beslutade:

-    att styrelsen består av 5 ledamöter samt några extra representanter som väljs in för att få kunskap om styrelsearbetet.

 § 11            Ersättningar

a)  Styrelsen

Årsmötet beslutade:

-    att arvodet till styrelseledamöterna blir 16 000 kronor att fördelas inom sig samt 200 kronor i sammanträdesarvode vid varje sammanträde.

b)  Revisorerna

Årsmötet beslutade:

-    att arvodet till förtroendevalda revisorn blir 1 000 kronor.

 c)  Studieorganisatör

Årsmötet beslutade:

-    att arvodet till studieorganisatör blir 3 000 kronor.

d)  Biträdande studieorganisatör

Årsmötet beslutade:

-    att arvodet till biträdande studieorganisatör blir

1 000 kronor.

 e)  Reseersättning

Årsmötet beslutade:

-    att reseersättning blir med billigaste färdsätt och vid egen bil följer de statliga normerna dvs 18,50 per mil.

§ 12            Val

a)  Ordförande på ett år

Årsmötet beslutade:

-    att välja Ove Nilsson, omval, till ordförande på ett år.

 b)  Två styrelseledamöter på två år

Årsmötet beslutade:

-    att välja Sandra Johansson(omval) och Andreas Strid (nyval).

c)  Fyllnadsval på 1 år

Årsmötet beslutade: Att välja Margaret Lennartsdotter.

 d) Val av av styrelserepresentanter

Årsmötet beslutade: Att välja Kai, Antonio Guarino, Anders Äng och Mikael Carlsson.

 e) Valberedning

Årsmötet beslutade:

-    att välja Charlotte Åkerlind(Adjungerad), Bo Larsson och Margareta Rydemalm till valberedning

-    att utse Margareta Rydemalm till sammankallande

f)   Två revisorer plus ersättare

Årsmötet beslutade:

-    att välja Margareta Rydemalm som ordinarie förtroendevald revisor och Dan Wakman som ersättare.

-    att välja Annette Särnholm som auktoriserad revisor.

 g)  Studieorganisatör på ett år

Årsmötet beslutade:

-    att välja Margareta Rydemalm som studieorganisatör på ett år.

h)  Biträdande studieorganisatör på ett år

Årsmötet beslutade:

-    att välja Ingegerd Helander till biträdande studieorganisatör på ett år.

 i)   Representant till ABF

Årsmötet beslutade:

-    att välja Margareta Rydemalm till representant till ABF.

j) Ombud till kongressen, 3 ordinarie och 3 ersättare

Årsmötet beslutade:

- att välja Ove Nilsson, Sandra Johansson och Dan Wakman till ordinarie kongressledamöter och utse Cecilia Ramstedt, David Lindberg och Andreas Stridh som ersättare.

 § 13            Uttalande

Charlotte Åkerlind läste upp uttalande angående fysisk och informativ tillgänglighet.

Årsmötet beslutade:

-    att ställa sig bakom uttalanden.

§ 14            Riktlinjer för verksamheten och kommande verksamhet.

a)  Distriktets verksamhet 2017

Årsmötet beslutade:

-    att fastställa verksamhetsplan för 2017.

 b)  Vita käppens dag

Årsmötet beslutade:

-    att SRF Bergslagen ordnar vita käppens dag den 15 oktober.

 c)     Övrigt

Gavs information om att i juni ska det anordnas en sommar resa till Oljeön och Engelsberg. Mer information om exakta tider kommer att komma längre fram.

 § 15            Fastställande av budget 2017 samt budgetförslag 2018.

                   Budget för 2017 och budgetförslag för 2018 redovisades.

                   Årsmötet beslutade:

-    att fastställa budget för 2017.

- Att fastställa budgetförslaget för 2018.

 § 16            Medlemsavgift från lokalföreningarna

1. Förslag 50 kronor för både synskadade och stödjande medlemmar.

                   Årsmötet beslutade:

-    att medlemsavgiften för 2018 blir 50 kronor för både synskadad och stödjande medlemmar.

§ 17            Avslutning

Kristina Johansson tackar för att hon fick förtroende att leda mötet och lämnade över till ordförande Ove Nilsson.

Ove Nilsson tackade Kristina Johansson för hennes arbete under dagen. Avtackade Roger Alexanderson för medverkande i styrelsen, förklarade sedan mötet för avslutat.