Protokoll 


Art:             Representantskapsårsmöte 

Tid:            Lördag 25 april 2015 Klockan 9.30 - 16.00 

Plats:          Götabros kursgård, Kumla

 

Närvarande: 25 (tjugofem) röstberättigade ombud och 4 (fyra) röstberättigade från styrelsen. Totalt 29 (tjugonio) röstberättigade. 4 (fyra) övriga personer. Ingrid Görtz anslöt till lunch då justerades siffran för övriga personer till 5 (fem). 

§ 1              Mötets öppnande – minnesstund.

Ordförande Ove Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat varefter en tyst minut för de avlidna medlemmarna hölls. 

§ 2              Ombudsupprop och fastställande av röstlängd.

Namnupprop genomfördes. Deltog gjorde 25 (tjugofem) ombud samt 4 (fyra) från distriktstyrelsen och 4 övriga. Röstlängden fastställdes till 29 personer. 

§ 3              Årsmötets stadgeenliga utlysande.

Årsmötet fastställde att kallelsen till mötet skett i enlighet med stadgarna. 

§ 4              Fastställande av föredragningslista.

Föredragningslistan som varit utsänd med kallelsen godkändes. 

§ 5              Val av presidium

a.     Ordförande

Till ordförande för årsmötet beslutades:

-         att välja Jenny Steen, region Örebro län till ordförande för årsmötet.

b.     Vice ordförande

Till vice ordförande för årsmötet beslutades:

-         att välja Ove Nilsson till vice ordförande.

c.     Sekreterare

Till sekreterare för årsmötet beslutades:

-         att välja Charlotte Åkerlind som sekreterare.

d.     Två justerare till dagens protokoll

Till att justera dagens protokoll beslutades:

-         att välja Leif Eriksson och Göte Sävlund till justerare.

e.     Tre rösträknare och en valförrättare

Till rösträknare och valförrättare beslutades:

-         att väja till Anita Westman, Margareta Rydemalm och Carl-Göran Alzén till rösträknare

-         att välja Anita Westman till valförrättare

f.       Referent

Till referent för dagens möte beslutades:

-         att välja Birgitta Karlsson till referent för mötet. 

§ 6              Rapporter

a.     Från styrelsen

Ove rapporterade från styrelsen. Det är svårt att värva folk till styrelsen. Det är i stort sett samma folk i lokalföreningen i Örebro och distriktet. Riksförbundet har startat ett traineeutbildning där Örebro län är med. 9 stycken är anmälda från distriktet varav 7 är från Örebro, 1 från Karlskoga och 1 från Sydnärke. Styrelsen arbetar också mycket med att få mer syntolkning vid evenemang i distriktet. Inför valet bjöd vi in politiker för att få en dialog om deras ställning i våra frågor. Ambitionen är att få till fler möten med politiker för att föra fram våra frågor. Under våren har vi även träffat färdtjänst för att fråga hur de försöker att rätta till det som inte fungerar med färdtjänst. Det är svårt att ta sig an arbetsmarknaden. Ett förslag kom från Activa om en app där arbetsgivaren kan lägga in sina krav på en anställd samt arbetssökande kan lägga in sina uppgifter. Distriktet har även haft en rådsutbildning för alla som sitter i något råd inom distriktet. Årsmötet beslutade:

-         Att lägga rapporten till handlingarna. 

b.     Från lokalföreningarna

Från SRF Sydnärke rapporterar Michael Sandqvist.  Från 4 grupper har det blivit en grupp som är kvar. Hallsbergsgruppen lades ner i våras. Det som verkligen fungerar är arbetet i KHR i Hallsberg. SRF har fått igenom alla sina krav under 2014.

Från SRF Bergslagen rapporterar Ylva Lövgren.  Ny ordförande Irene Broström är tyvärr sjuk för dagen. Föreningen har månadsmöte varannan månad i Nora och Lindesberg med olika besök bla apoteket och polisen samt musikunderhållning sam bingo. Jultallriken intogs på Sollidens kursgård. En resa till Almåsa gjordes i juni. 2 cirklar, en i Nora och en i Lindesberg. Ingegerd rapporterade om cirkel i Lindesberg. ”Hänt förr” som pågick från 2013 till 2014. Den spände över tiden från 1913 och framåt. Efteråt så gick man baklänges så man gick från 2014 till 2013 som avslutades med en stor utställning.

Från SRF Karlskoga Degerfors rapporterade Kristina Johansson. De har haft mycket verksamhet. Föreningen ökade med 19 medlemmar under 2014. 4 cirklar under året samt medlemsmöten. Flera syntolkade teatrar eftersom Anita Karlsson finns i föreningen som är väldigt engagerad i att syntolka teaterföreställningar bla vid Lekebergs teatern. Föreningen hade också Vita Käppens dag 2014.

Från SRF Örebro kommun rapporterade Roger Alexandersson. Föreningen har fortsatt sina regelbundna öppet hus och bingo. Föreningen har sina lokaler i Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13 A, Örebro. Där har man tillgång till konferensrum. Från NYA-gruppen rapporterade Dan Wakman. Man har bla varit på tolkcentralen och varit med om hur man gör en syntolkad film. Många olika aktiviteter har varit under året. Försöker att bjuda in deltagare från andra lokalföreningar eftersom det är svårt att få till lite andra aktiviteter än som finns i de andra lokalföreningarna. Fler och fler deltagare har kommit till aktiviteterna, vilket är väldigt roligt.

Från KHR i Örebro rapporterade Leif Eriksson. Övergripande arbetet i KHR är tillgänglighet i alla former. En reportage serie i NA har varit om färdtjänst som har gett resultat. En utveckling av flextrafiken i Örebro har också gjorts.  

Årsmötets beslutar:

-         Att lägga rapporterna till handlingarna. 

§ 7              Styrelsens redovisningshandlingar

a.     Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen som varit utsänd med kallelsen lästes upp rubriksvis samt hela slutordet. Några ändringar under LHR framkom, stryker bort 2 undergrupperna resegruppen och bemötande med primärvården samt lägga till Dan Wakman i arbetsgruppen för 125 års jubileum.

Årsmötet beslutade:

-         att fastställa berättelsen med ändringarna samt därefter lägga den till handlingarna. 

b.     Ekonomisk berättelse

Den ekonomiska berättelsen har också varit utsänd tillsammans med kallelsen och ansågs föredragen.
Årsmötet beslutade:

-         Att fastställa resultaträkningen för år 2014. 

c.     Balansräkningen.

Balansräkningen har också varit utsänd tillsammans med resten av handlingarna och ansågs föredragen.
Årsmötet beslutade:

-         Att fastställa balansräkningen för år 2014. 

§ 8              Revisorernas berättelse

Carl-Göran Alzén föredrog revisorernas berättelse. Årsmötet beslutade:

-         att godkänna och lägga revisorernas berättelse till handlingarna. 

§ 9              Ansvarsfrihet för distriktets styrelse

                   Årsmötet beslutade:

-         att bevilja ansvarsfrihet för distriktets styrelse för 2014. 

§ 10            Ersättningar

a)     Styrelsen

Årsmötet beslutade:

-         att arvodet till styrelseledamöterna blir 14.000 kronor att fördelas inom sig samt 200 kronor i sammanträdesarvode vid varje sammanträde. 

b)     Revisorerna

Årsmötet beslutade:

-         att arvodet till förtroendevalda revisorn blir 1.000 kronor. 

c)     Studieorganisatör

Årsmötet beslutade:

-         att arvodet till studieorganisatör blir 3.000 kronor. 

d)     Biträdande studieorganisatör

Årsmötet beslutade:

-         att arvodet till biträdande studieorganisatör blir 1.000 kronor. 

e)     Reseersättning

Årsmötet beslutade:

-         att reseersättning blir med billigaste färdsätt och vid eget bil följer de statliga normerna dvs 18,50 per mil. 

§ 11            Utökning av ledamöter i styrelsen.

Ett förslag är att utöka styrelsen från 5 ledamöter till 7 ledamöter. Årsmötet beslutade:

-         att utöka styrelsen till 7 ledamöter. 

§ 12            Val

a)     Ordförande på ett år

Årsmötet beslutade:

-          att välja Ove Nilsson, omval, till ordförande på ett år. 

b)     Två styrelseledamöter på två år

Årsmötet beslutade:

-         att välja Sandra Johansson, omval, och Birgitta Karlsson, nyval, Cecilia Ramstedt, nyval, till styrelseledamöter på 2 år samt Roger Alexandersson, nyval till styrelseledamöter på 1 år.

1 år kvar: Fredrik Sterner, David Lindberg. 

c)     Valberedning

Årsmötet beslutade:

-         att välja Margareta Rydemalm, Leif Eriksson och Karen Christiansen till valberedning

-         att utse Margareta Rydemalm till sammankallande 

d)     Två revisorer plus ersättare

Årsmötet beslutade:

-         att välja Carl-Göran Alzén som ordinarie förtroendevald revisor och Ann Lennermark som ersättare.

-         att välja revisionsbyrån Grant Thornton (Annika Åhman) som auktoriserad revisor. 

e)     Studieorganisatör på ett år

Årsmötet beslutade:

-         att välja Margareta Rydemalm som studieorganisatör på ett år. 

f)       Biträdande studieorganisatör på ett år

Årsmötet beslutade:

-         att välja som Ingegerd Helander biträdande studieorganisatör på ett år. 

g)     Representant till ABF

Årsmötet beslutade:

-         att välja Margareta Rydemalm till representant till ABF. 

h)     Fyllnadsval till Rådet för funktionshinderfrågor.

Styrelsen informerade om att David Lindberg är invald som ersättare i rådet för funktionshinderfrågor. 

i)       Fyllnadsval till Brukarråd

 Ett fyllnadsval för Jenny Malmkvist behövs. Valberedningens förslag är Birgitta Karlsson. Årsmötet beslutade:

-         Att välja Birgitta Karlsson som fyllnadsval till brukarrådet. 

§ 13            Nya stadgar

Ett förslag på nya stadgar är utsänt med handlingarna. Styrelsens förslag är alternativ 2 angående § 6. Förslag finns att prova på alternativ 2 under nästkommande år. Årsmötet beslutade:

-         Att ändra stadgarna till på alternativ 2 §6

-         Att styrelsen får i uppdrag att följa utvecklingen av deltagande på årsmötena så att deltagande är representativt. 

§ 14            Uttalanden

Styrelsen har lag fram 2 förslag på uttalanden:

1.     Upphandling avgörande för tillgängligheten.

2.     Inrätta vårdlotsar för synskadade.

                   Årsmötet beslutade:

-         att ställa oss bakom uttalanden. 

§ 15            Riktlinjer för verksamheten och kommande verksamhet.

a)     Distriktets verksamhet 2016

Årsmötet beslutade:

-         att fastställa verksamhetsplanen för 2016.

b)     Vita käppens dag

Årsmötet beslutade:

-         att SRF Sydnärke ordnar vita käppens dag 15 oktober.

 c)     Övrigt

Resa till Karlsborg för alla medlemmar 10 juni.

§ 16            Fastställande av budget 2015 samt budgetförslag 2016.

                   Budget för 2015 och budgetförslag för 2016 var utsänt med kallelsen.

                   Årsmötet beslutade:

-         att fastställa budget för 2015.

-         att fastställa budgetförslag för 2016.

§ 17            Medlemsavgift 2016

                   Årsmötet beslutade:

-         att medlemsavgiften för 2016 blir 50 kronor för synskadad och stödjande medlemmar.

§ 18            Övriga frågor

Agneta tog upp frågan om att färdtjänst krånglar vid när vi har stora evenemang. Det skulle vara väldigt bra att det stod något om det i referatet. Bjuda in Anders Gunnarsson till en träff.

Birgitta önskade att få Tebladet inläst igen. Förut fick vi den inläst, nu blir vi hänvisade till webben. Många har inte dator och kommer inte åt tidningen.

Dan informerade om att i november kommer NYA-gruppen att göra sin aktivitetslista för 2016. Det är väldigt bra att hela distriktet blir involverad så det kan bli fler aktiviteter ute i länet.

Jenny informerade om region Örebro län nya arbetsordning.

Ingrid Görtz tackar för inbjudan. Hon känner sig väldigt välkommen vid våra möten. Arbetsnämnden har möjlighet att stödja ifall föreningarna vill göra någon fritidsaktivitet. Hon har nu avgått från arbetsnämnden och vill tacka SRF och framför allt Ove och Agneta som har varit med under arbetsnämndens möten.

§ 19            Avslutning

Jenny tackar för att hon fick förtroende att leda mötet och lämnade över till ordförande Ove Nilsson.

Ove Nilsson tackade Jenny för hennes arbete under dagen. Avtackade Agneta Elfving för sitt arbete i valberedningen och förklarade mötet för avslutat.