KALLELSE

Härmed kallas SRF Kronobergs direktanslutna medlemmar, till medlemsmöte tisdag den 5 mars 2024 kl. 18:00. Mötet kommer att ske via telefon.

Instruktioner för hur du går till väga för att delta på mötet får du när du anmäler dig.

Med denna kallelse bifogas även dagordning.

Har du något ytterligare du vill ta upp än det som finns med på dagordningen, kontaktar du ordförande Angelika Tordenfeldt innan mötet, så att vi kan planera tiden på bästa sätt.

Telefon till Angelika: 072 317 25 48

E-post: tordenfeldt@gmail.com

Meddela senast den 20 februari om du kommer på mötet till

SRF Kronobergs kansli på telefon, 0470-292 24 eller på e-post kronoberg@srf.nu

Varmt välkomna

Angelika Tordenfeldt

Ordförande

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 2024-03-05

1. Öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Mötets stadgeenliga utlysande

4. Fastställande av dagordning

5. Val av mötesfunktionärer

a. Mötesordförande

b. Mötessekreterare

c. 2 justerare jämte 2 ersättare

d. 3 rösträknare

6. Val

a. 4 Ombud till SRF Kronobergs representantskapsmöten

b. 4 ersättare till SRF Kronobergs representantskapsmöten

c. Övrigt

7. Rapporter

a. Brukarrådet

b. Från Distriktets arbetsgrupper

c. Övriga rapporter

8. Övriga frågor

9. Avslutning