Denna information riktar sig till dig som är synskadad och önskar söka bidrag eller stipendium ur SRF Göteborg, Synskadades förenings Understödsstiftelse. Sista ansökningsdatum är 30 april och 31 oktober. 
Bidrag till aktivitet som redan ägt rum eller till redan gjorda inköp beviljas inte.

Krav för erhållande av bidrag
Stiftelsens bidrag till behövande synskadade är behovsprövad, vilket innebär att en ensamstående anses behövande om den taxerade årsinkomsten understiger fyra prisbasbelopp, det vill säga 189 000 kronor för år 2020 enligt Skatteverket,

Bidragsändamål
Bidrag kan omfatta en rad olika insatser och åtgärder som utifrån stiftelsernas ändamål syftar till att förbättra situationen för behövande synskadade, t ex resor, läger för barn och ungdom, kurser, tandvård, hjälpmedel, rekreation, fritidsaktiviteter och utbildning. Även ekonomiska bidrag kan beviljas. Bidrag kan också beviljas i form av stipendium för utbildning eller till förkovran inom visst område som syftar till att förenkla livet som synskadad. Normalt beviljas dock inte bidrag till sådana insatser och åtgärder som samhället har att svara för.

Ansökan till Synskadades förening Understödsstiftelse i Word