Syfte

Att stödja medlemsinitiativ genom:

  • Att bevilja ekonomiskt stöd till anordnande av aktiviteter med minst fyra deltagande synskadade medlemmar.

  • Att bevilja grupper om minst fyra synskadade medlemmar ”syntolk med utökat ledsagaransvar” för evenemangsbesök eller dylikt.

Potten skall också bidra till mångfald i föreningens utbud av verksamheter samt skapa möjligheter för olika medlemsgrupper att engagera sig, så att de kan känna sig delaktiga i SRF Göteborg.

Mål

Att skapa nya vänskapsband/nätverk, samtidigt som ökat medlemsengagemang, kreativitet och ansvarstagande inom föreningen premieras. Aktiviteter som får stöd via potten skall ses som ett komplement och får ej konkurrera med eller ersätta distriktets planerade verksamheter.

Budget

Potten har en särskild post i SRF Göteborgs budget. I händelse av att medlen tar slut, skall medel för årets inställda aktiviteter överföras till potten.

Hantering/beslut

SRF Göteborgs Arbetsutskott (AU) fattar på styrelsens delegation beslut om beviljande eller avstyrkande om inkomna ansökningar till potten.

AU kan genom delegation överlåta till kansliet att meddela beslut kring ”syntolk med ledsagaransvar” till mindre aktiviteter, så kallad kategori 1. Dessa beslut rapporteras och noteras löpande i Arbetsutskottets protokoll.

I de fall ansökan gäller en längre aktivitet där ett bidrag till arrangemang och genomförande krävs, så kallad kategori 2, skall kansliet bereda ärendet och AU besluta i frågan.

Förstagångssökande till potten prioriteras, alla medlemmar har dock rätt att ansöka återkommande.

Bidrag till aktiviteter liksom tilldelning av ”syntolk med ledsagaransvar”, skall ha sin utgångspunkt i distriktets gällande policys.

Aktiviteter som beviljats medel ur potten, måste genomföras inom tre månader från att beslut fattats. Undantag kan meddelas av AU om skäl föreligger.

Kategori 1

AU alternativt ansvarig tjänsteman på delegation, fattar beslut om tilldelning av ”syntolk med ledsagaransvar” till kortare arrangemang/aktiviteter som minst fyra synskadade medlemmar önskar göra/delta vid. Det kan exempelvis vara kulturevenemang, dagsutflykter, utställningar/mässor, studiebesök, seminarier eller dylikt.

Syftet med aktiviteten/arrangemanget skall överensstämma med SRF:s värdegrund.

Ansökningsblankettens relevanta delar fylls i och utgör beslutsunderlag.

Beslut meddelas med relativt kort varsel.

Kategori 2

Inom denna kategori beslutar AU om bidrag till aktivitet som minst fyra synskadade medlemmar önskar arrangera i distriktets regi. Aktivitetens syfte skall överensstämma med SRF:s värdegrund och aktiviteten måste vara öppen för övriga medlemmar i SRF Göteborg. Det kan exempelvis handla om en kurs, ett läger eller en resa.

Följande kriterier ska uppfyllas:

  • Minst en och helst en grupp av intresserade medlemmar ska i möjligaste mån ansvara för planering och genomförande av aktiviteten. Planering ska ske i nära kontakt med kansliet.

  • Ansökningsblanketten (se nedan) om medel skall inkomma till föreningens arbetsutskott goteborgau@srf.nu för beslut senast 10 veckor innan planerad aktivitets början.

  • Den ansvariga gruppen av medlemmar kan själva lösa behovet av ledsagning genom vänner, bekanta, stödjande medlemmar eller genom att tillfråga kansliet om stöd. Observera att stödjande medlemmars deltagande vid aktiviteter subventioneras förutsatt att de ledsagar under aktuell aktivitet. För detta utbetalas inget ledsagararvode.

  • En färdigskriven inbjudan med plats, tidpunkter, kontaktuppgifter för anmälan och deltagaravgift måste skickas ut till ALLA medlemmar i SRF Göteborg minst 6 veckor innan aktivitetsstart. Inbjudan skickas genom kansliet på alla media och anmälningar görs till kansliet.

  • Vid anmälan gäller principen först till kvarn, om ingen specifik målgrupp angivits i inbjudan.

  • En utvärdering skall genomföras med deltagarna och överlämnas till kansliet.

  • Kvitton på alla inköp, deltagarlista och en kopia av inbjudan måste lämnas till kansliet efter genomförd aktivitet.

Stöd från kansliet

Kanslipersonalen ska stödja, tipsa, förmedla kunskaper och hjälpa till med att fylla i ansökningsblanketten nedan. Kansliet ska också sprida färdiga inbjudningar på tillgängliga media, sociala media och nyhetsbrev.

Föreningens lokala träffpunkter eller möten är utmärkta för att bilda planeringsgrupper, sprida information om planerade aktiviteter och dela intressen.

Personalen och funktionärer ska också tipsa medlemmar om önskemål/planer, föra samman intresserade och på annat lämpligt vis inspirera till aktivitet och engagemang så att pottens möjligheter kan tillvaratas.