Ersättningen följer normen för rättshjälpstaxan, för närvarande 1.595 kronor per timme inklusive moms. Du kan få ersättning för upp till 10 timmars juriststöd plus den tid som själva rättegången varar.

Du väljer själv jurist. Kostnader som överstiger ovan angivet belopp och tidsomfattning måste du själv betala. Stödet betalas ut mot faktura eller kvitto senast en månad efter det att rättegången hållits.

Tillsynsmyndighet

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utövar tillsyn över Ledarhundsverksamheten inom Synskadades Riksförbund sedan den 1 juni 2013.

IVO bedriver tillsyn ur ett brukar- och patientperspektiv och inriktar sig på sådant som är angeläget för enskilda och för grupper av människor. Om inte annat framgår av lag, förordning eller särskilt beslut från regeringen ska tillsynen vara riskbaserad och granska det som är väsentligt för att bidra till en säker vård och omsorg av god kvalitet.

Klagomål

Som privatperson kan du välja att tipsa om missförhållanden i Synskadades Riksförbunds myndighetsutövning när det gäller tilldelning och återtagande av dispositionsrätt till ledarhund samt tilldelning och återtagande av ledarhund. Du kan också lämna klagomål.

Inspektionen för vård och omsorg